مراسم با شکوه راهپیمایی ۱۳ آبان شهرستان شوط- شهر مرگنلر