بازدید معاون فرماندار شهرستان شوط از ایستگاه و تاسیسات زیربنایی سد کرم آباد شماره ۵ واقع درشهر مرگنلر