گزارش عملکرد 8 ساله دولت تدبیر و امید- شهرستان شوط