ضدعفونی مجتمع اداری و جایگاه های سوخت توسط خدمات شهری شهرداری شوط جهت جلوگیری از شیوع بیماری ویروس کرونا