✅ سم پاشی و ضدعفونی معابر سطح شهر توسط آتش نشانی و خدمات شهری شهرداری شوط جهت جلوگیری از شیوع احتمالی بیماری کرونا ویروس