دیدار بخشداران و دهیاران شهرستان شوط با عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط و عرض تبریک به ایشان جهت انتصاب جدیدشان

دیدار بخشداران و دهیاران شهرستان شوط با عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط و عرض تبریک به ایشان جهت انتصاب جدیدشان
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط :بخشداران و دهیاران بخشهای مرکزی و قره قویون شوط با عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط دیدارو عرض تبریک به ایشان جهت انتصاب جدیدشان

بخشداران و دهیاران بخشهای مرکزی  و قره قویون شوط با عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط دیدارو جهت انتصاب جدیدشان تبریک گفتند.