بازدید از مراکز عرضه و فروش گوشت و مرغ در شهرستان شوط