🔹برگزاری جلسه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان شوط

🔹برگزاری جلسه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان شوط
جلسه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان شوط#با حضور فرماندار، معاون فرماندار، مدیر صنایع و معادن منطقه آزاد ماکو و ادارات و واحد های تولیدی شهرستان شوط در فرمانداری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط :جلسه ستاد  تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان شوط#با حضور فرماندار، معاون فرماندار، مدیر صنایع و معادن منطقه آزاد ماکو و ادارات و واحد های تولیدی شهرستان شوط با محوریت

-بررسی مسائل و مشکلات و راهکارهای راه اندازی مجدد کارحانه گچ آذرایستا سینا
-بررسی و مسایل و مشکلات و راهکارهای راه اندازی مجدد شرکت تعاونی ۲۵ تولید لبنیات

در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.