🗒۵ آبان ماه ۱۳۹۹ 💢تشدید بر نظارت و بازدید از سطح بازار و اصناف شهرستان شوط