💢اجرای عملیات مخلوط ریزی و زیرسازی طرفین پل روستای ورمزیار و بازدید معاون فرماندار از روند اجرای پروژه