بازدید از روند احداث و تکمیل فضاهای آموزشی شهرستان شوط توسط نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،فرماندارو مسئولین مرتبط شهرستانی گفتنی است این مدارس شامل مدرسه چهار کلاسه ائل بلاغی ، ۶ کلاسه مر