🗒۳ آبان ماه ۱۳۹۹💢تشدید بر نظارت و بازدید از سطح بازار و اصناف شهرستان شوط