بازدید فرماندار و رییس شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط از داروخانه های سطح شهرستان شوط و نظارت بر نحوه توزیع دستکش و مواد ضدعفونی کننده