دیدار شهردار و شورای اسلامی شهر یولاگلدی و اعضای شورای بخض مرکزی شوط با عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط ◾️بررسی مسائل و مشکلات شهر یولاگلدی