آیین تکریم و معارفه مدیر آموزش و پرورش شهرستان شوط 💢اعطای حکم انتصاب آقای چنگیز احمدزاده مدیر جدید آمورش و پرورش شهرستان شوط