💢اجرای طرح سردار شهید قاسم سلیمانی(غربالگری حانه به خانه) در شهرستان شوط