🔻بازدید فرماندار شهرستان شوط بهمراه مدیر آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان از مدارس سطح شهر شوط 🔹مدرسه دخترانه نهضت شهر شوط 🔹مدرسه دخترانه کوثر شهر شوط 🔹مدرسه دخترانه مائده شهر شوط 🔹مدرسه پسر